Thông tin cổ phiếu

Thông tin cổ phiếu

Nghị Quyết ĐHCĐ 2014

Công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp - vinacomin (VIMCC) xin công bố Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 như sau:

Vui lòng đọc file đính kèm:
Nghi quyet.pdf