Thông tin cổ phiếu

Thông tin cổ phiếu

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2015

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp - vinacomin (VIMCC) trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông đến tham dự phiên họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2015 của Công ty.