Thông tin tài chính

Thông tin tài chính

Báo cáo tài chính Công ty Mẹ sau kiểm toán năm 2016

Công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp - Vinacomin (VIMCC) xin công bố Báo cáo tài chính Công ty mẹ năm 2016 đã được kiểm toán như sau:

BCTC CTY ME 2016.compressed.pdf