Thông tin tài chính

Thông tin tài chính

Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2017

Công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp - Vinacomin (VIMCC) xin công bố  Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2017 như sau:

​Xin vui lòng đọc file đính kèm tại đây: BC TAI CHINH CTY ME 2017 PDF_1.pdf