Thông tin tài chính

Thông tin tài chính

Báo cáo tài chính năm 2019 Hợp nhất

Công bố thông tin BCTC năm 2019 Hợp nhất đã ký.pdf