Thông tin tài chính

Thông tin tài chính

Nghị quyết Hội đồng quản trị 02.17/NQ-VIMCC ngày 29/03/2017

Công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp - Vinacomin (VIMCC) xin công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị số 02.17/NQ-VIMCC ngày 29/03/2017 như sau:NQHDQT02.17.pdf