Thông tin tài chính

Thông tin tài chính

Nghị quyết Hội đồng quản trị 03.17/NQ-VIMCC ngày 19/04/2017

Công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp - Vinacomin (VIMCC) xin công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị số 03.17/NQ-VIMCC ngày 19/04/2017 như sau:


NQHDQT03.17.pdf