Thông tin tài chính

Thông tin tài chính

Nghị quyết Hội đồng quản trị số 04.17/NQ-VIMCC ngày 21/04/2017

 Công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp - Vinacomin (VIMCC) xin công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị số 04.17/NQ-VIMCC ngày 21/04/2017 như sau:

NQHDQT04.17.pdf