Thông tin tài chính

Thông tin tài chính

Nghị quyết Hội đồng quản trị số 05.17/NQ-VIMCC ngày 13/06/2017

Công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp - Vinacomin (VIMCC) xin công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị số 05.17/NQ-VIMCC ngày13/06/2017 như sau:

CVSO348NGAY13062017.pdf