Thông tin tài chính

Thông tin tài chính

Tiền lương, tiền thù lao của các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát và Thư ký Công ty năm 2016

BC tra lương thu lao 2016.pdf