Tư vấn mỏ

Công đoàn

Hội nghị rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2023 - 2028, và quy hoạch cán bộ Công đoàn Công ty nhiệm kỳ 2028 - 2033

Thực hiện Công văn số 160/CĐTKV-TCKT ngày 05/3/2024 của Công đoàn Than-Khoáng sản Việt Nam về việc rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý Công đoàn Công ty, nhiệm kỳ 2023 - 2028 và quy hoạch nhiệm kỳ 2028 - 2033. Chiều ngày 03/5/2024, tại phòng họp 602 Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp, Công đoàn Công ty đã tổ chức hội nghị rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2023 - 2028, và quy hoạch cán bộ Công đoàn Công ty nhiệm kỳ 2028 – 2033.


Đồng chí Tô Thị Mỹ Bình – Phó Chủ tịch Công đoàn Công ty chủ trì hội nghị, tham gia hội nghị có các đồng chí Ủy viên BCH, các đồng chí tổ trưởng trực thuộc Công đoàn Công ty.

Tại hội nghị, đồng chí Tô Thị Mỹ Bình – Phó Chủ tịch Công đoàn Công ty cho biết: Công tác rà soát, bổ sung, quy hoạch cán bộ Công đoàn phải có tính chiến lược phát triển dài hạn, xác định được nhu cầu nguồn nhân lực cán bộ lãnh đạo Công đoàn giai đoạn mới. Phải đảm bảo dân chủ, khách quan và công khai. Cán bộ được bổ sung, quy hoạch phải đáp ứng đủ điều kiện, tiêu chuẩn quy định, có triển vọng phát triển. Tại hội nghị, đã tiến hành bỏ phiếu kín theo quy trình 5 bước giới thiệu nhân sự rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ Công đoàn nhiệm kỳ 2023-2028 và xây dựng quy hoạch nhiệm kỳ 2028-2033 đảm bảo tiêu chuẩn cơ cấu, chất lượng, độ tuổi và phù hợp với tình hình của Công ty. Kết quả của việc rà soát, lấy phiếu giới thiệu là cơ sở để xem xét, báo cáo cấp có thẩm quyền và đưa vào quy hoạch đối với những cán bộ có đủ năng lực, đủ điều kiện trong thời gian tới.

Việc xây dựng, rà soát, quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý Công đoàn Công ty nhiệm kỳ 2023 - 2028 và quy hoạch nhiệm kỳ 2028 - 2033 nhằm đảm bảo sự chuyển tiếp, liên tục, vững vàng giữa các thế hệ, chủ động xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn có đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, gắn bó mật thiết với phong trào công nhân, viên chức, lao động và hoạt động Công đoàn Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp.

PV