Tư vấn mỏ

Đoàn thanh niên

Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí MINH Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp lần thứ VII, nhiệm kỳ 2017-2019

Thực hiện Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, được sự thống nhất của Đảng ủy Công ty và Ban Thường vụ Đoàn Khối các cơ quan quận Hà Đông, Đại hội Đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp đã tổ chức đại hội đoàn lần thứ VII, nhiệm kỳ 2017 – 2019


Đại hội là dịp để tổng kết chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên nhiệm kì 2012 – 2017, đồng thời đề ra chương trình hoạt động cho nhiệm kì mới của Đoàn Công ty.

Về dự Đại hội có đồng chí Nguyễn Thị Nhã - Bí thư Đoàn quận Hà Đông, đồng chí Nguyễn Chí Bảo – Phó Bí thư Đảng ủy công ty, đồng chí Lê Việt Phương – Phó Giám đốc công ty, các đồng chí lãnh đạo Chi nhánh và Công ty con, cùng toàn thể các đoàn viên, thanh niên trong Đoàn Công ty.

Tại Đại hội, Đoàn Chủ tịch đã trình bày các văn kiện quan trọng của Đại hội gồm Báo cáo tổng kết chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp nhiệm kì 2012 – 2017 và phương hướng nhiệm kỳ 2017 – 2019, Dự thảo chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên nhiệm kì 2017 – 2019, Báo cáo Kiểm điểm của Ban chấp hành Đoàn Công ty nhiệm kì 2012 – 2017. Trong phần thảo luận cho các báo cáo trình Đại hội, các đoàn viên, thanh niên trong Đoàn Viện đã tích cực đóng góp ý kiến và biểu quyết thông qua nhằm xây dựng và hoàn thiện các văn kiện. Đại hội cũng nhận được những ý kiến chỉ đạo từ đồng chí Nguyễn Thị Nhã, bí thư Đoàn Quận Hà Đông và đồng chí Nguyễn Chí Bảo – Phó Bí thư Đảng ủy công ty về chương trình hoạt động sắp đến của Đoàn Công ty.

Trong thời gian tiến hành Đại hội, các đại biểu với tinh thần và trách nhiệm cao đã bầu ra 08 đồng chí vào BCH Đoàn Công ty khóa VII. Đây thực sự là một tập thể có bản lĩnh chính trị vững vàng, có năng lực, trình độ, uy tín, tiêu biểu cho ý chí, nguyện vọng của đoàn viên thanh niên toàn Công ty, lãnh đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ và chương trình công tác Đoàn, phong trào thanh niên của Công ty trong giai đoạn mới.

 Đại hội lần này đánh dấu những bước trưởng thành mới của thế hệ trẻ Đoàn thanh niên Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp, mở ra giai đoạn phát triển mới trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên của Công ty. Đại hội Đoàn Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp lần thứ VII là Đại hội của sự đoàn kết - xung kích - sáng tạo – phát triển, tình nguyện góp sức trẻ vì dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh và vì sự phát triển của Công ty.