Tư vấn mỏ

Sản xuất - Kinh doanh

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 NHIỆM KỲ 2021-2026 CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ MỎ VÀ CÔNG NGHIỆP

Ngày 26/04/2021, Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp - Vinacomin, đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, nhiệm kỳ 2021-2026 tại Trụ sở số 565 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội.

Các nội dung báo cáo: kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh giai đoạn 2016 - 2021 và nhiệm vụ kế hoạch SXKD giai đoạn 2021 - 2025; Đề án Tái cơ cấu Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp giai đoạn 2017 – 2020; Báo cáo  công khai Tài chính năm 2020 (đã kiểm toán); Báo cáo phân phối lợi nhuận; Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động nhiệm kỳ 2016 – 2021; Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát; Chiến lược phát triển Công ty đến năm 2030 tầm nhìn đến 2045; Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty (sửa đổi bổ sung lần thứ 8)…đã được Đại hội thảo luận và thông qua với tỉ lệ nhất trí cao. Đồng thời, Đại hội đã tiến hành bầu cử Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Nhiệm kỳ 2016 – 2021 diễn ra trong bối cảnh tình hình kinh tế còn nhiều khó khăn thách thức, đặc biệt năm 2020 bị ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch Covid-19. Đại hội đã đánh giá cao sự nỗ lực của HĐQT, Ban điều hành cùng toàn thể CBCNV Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp – Vinacomin trong việc phấn đấu hoàn thành các kế hoạch sản xuất kinh doanh mà nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đã giao phó. Kết quả kinh doanh năm 2020 về doanh thu 226.468 tr.đồng đạt 122,4% so với kế hoạch; lợi nhuận trước thuế đạt 1.728 tr. đồng đạt 115,2% so với kế hoạch.

Về kế hoạch SXKD năm 2021 đã được ĐHĐCĐ thông qua như sau: Tổng doanh thu 190.300 tr.đồng; Lợi nhuận trước thuế: 2000 tr.đồng; Cổ tức lớn hơn hoặc bằng 3%.

Đại hội đã tiến hành bầu cử Hội đồng quản trị gồm 3 thành viên và Ban kiểm soát gồm 3 thành viên cho nhiệm kỳ 2021 - 2026, cụ thể như sau:

Hội đồng quản trị, bao gồm 03 thành viên:

  1.    1. Ông Nguyễn Trọng Hùng - Chủ tịch HĐQT
  2.    2. Ông Lê Văn Duẩn - Thành viên HĐQT
  3.    3. Ông Lê Việt Phương - Thành viên HĐQT

  Ban kiểm soát, bao gồm 03 thành viên:

  1.    1. Bà Trần Thị Minh Thu - Trưởng Ban kiểm soát
  2.    2. Ông Nguyễn Văn Tân  - Thành viên
  3.    3. Bà Trần Phương Giang - Thành viên