Tư vấn mỏ

Sản xuất - Kinh doanh

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Ngày 22/04/2022, Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp – Vinacomin (VIMCC), đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 tại Trụ sở số 565 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội.

Đại hội được tổ chức đảm bảo thực hiện tốt các yêu cầu của công tác phòng chống dịch bệnh: sát khuẩn, giữ khoảng cách khi ngồi họp…

Tham dự và chỉ đạo hội nghị có ông Nguyễn Trọng Hùng – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty, các Thành viên HĐQT, Ban Giám đốc, Ban Kiểm soát và đại diện cổ đông tham dự.

Tại Đại hội, VIMCC đã trình ĐHĐCĐ thảo luận và thông qua các tờ trình, bao gồm: Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021, Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán, Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021, Kế hoạch sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2022; Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021, phương hướng hoạt động năm 2022; Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát (BKS) năm 2021, phương hướng hoạt động năm 2022, Đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2022; Báo cáo thực hiện tiền lương, thu nhập năm 2021 và kế hoạch tiền lương, thu nhập năm 2022 của HĐQT và BKS; Đề xuất sửa đổi, bổ sung Điều lệ.

Mặc dù gặp nhiều bất lợi nhưng với phương châm “An toàn – Hiệu quả - Phát triển”, Ban lãnh đạo VIMCC đã cùng toàn thể CBCNV luôn đoàn kết, đổi mới trong suy nghĩ và chuyên nghiệp trong hành động, tận dụng tốt các cơ hội, triển khai quyết liệt đồng bộ và hiệu quả.

Đại hội cũng dành thời gian để các cổ đông và lãnh đạo VIMCC thảo luận, trao đổi, làm rõ các nội dung liên quan. Trong phần giải trình trước cổ đông, Ban lãnh đạo VIMCC đã khẳng định sẽ tiếp thu các ý kiến của các cổ đông, xây dựng và phát triển bền vững thương hiệu VIMCC, nỗ lực đảm bảo hài hòa lợi ích của Công ty và cổ đông .

ĐHĐCĐ đã thông qua tất cả các nội dung được trình tại đại hội với tỷ lệ 100%;

Đại hội đồng cổ đông thường niên VIMCC 2022 đã kết thúc trong không khí tin tưởng và hiểu biết, thể hiện niềm tin sâu sắc của các cổ đông vào những nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ trong giai đoạn tới, tiếp tục đưa VIMCC xứng đáng là đơn vị Tư vấn hàng đầu của ngành công nghiệp Than & Khoáng sản Việt Nam.

PV.