Tư vấn mỏ

Sản xuất - Kinh doanh

Nghiệm thu cấp cơ sở đề tài “Nghiên cứu xây dựng phương pháp tính toán kết cấu chống hỗn hợp bằng bê tông cốt thép lưu vì tại các mỏ than hầm lò Quảng Ninh”.

Vừa qua, Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp - Vinacomin tổ chức nghiệm thu cấp cơ sở đề tài “Nghiên cứu xây dựng phương pháp tính toán kết cấu chống hỗn hợp bằng bê tông cốt thép lưu vì tại các mỏ than hầm lò Quảng Ninh”.

Đề tài “Nghiên cứu xây dựng phương pháp tính toán kết cấu chống hỗn hợp bằng bê tông cốt thép lưu vì tại các mỏ than hầm lò Quảng Ninh” là đề tài thuộc nhiệm vụ khoa học và công nghệ do ông Nguyễn Hoài Nam – Phó phòng Xây dựng công trình ngầm & mỏ làm chủ nhiệm. Đây là đề tài định hướng và là tài liệu tham khảo cho các đơn vị thiết kế, đơn vị thi công các đướng lò chống giữ bằng kết cẫu chống hỗn hợp bằng bê tông cốt thép lưu vì tại các mỏ than hầm lò Quảng Ninh

Theo báo cáo trình bày tại Hội nghị, kết quả nghiên cứu của đề tài được thể hiện qua một số nội dung bao gồm: nghiên cứu ảnh hưởng của phương pháp lắp dựng (thi công) đến sự làm việc của kết cấu chống hỗn hợp bê tông cốt thép lưu vì; Nghiên cứu thống kê hiện trạng áp dụng kết cấu BTLV trong các mỏ hầm lò; Nghiên cứu sự làm việc của mỗi thành phần như vì thép – bê tông khi thay đổi vị trí tương đối trong kết cấu hỗn hợp; Đề xuất phương pháp tính toán kết cấu bê tông cốt thép lưu vì chú ý đến sự phối hợp làm việc đồng thời của cả bê tông và vì thép; Thiết lập một số hộ chiếu chống mẫu cho các đường lò bằng tiết diện vòm một tâm , vòm ba tâm và giếng đứng tiết diện hình tròn sử dụng BTLV; Định hướng sử dụng phần mềm RS2 trong việc thiết kế lựa chọn kết cấu; Là tài liệu tham khảo cho các kỹ sư sau khi lựa chọn giải pháp thiết kế thi công và đánh giá hiệu quả sử dụng kết cấu BTLV.

Đề tài đã hoàn thành mục tiêu nghiên cứu đó là tổng hợp được điều kiện địa chất, sơ đồ công nghệ đào chống các đường lò, tổng hợp về công tác chống giữ các công trình ngầm trong mỏ bằng kết cấu BTLV, xây dựng mô hình tính toán vỏ chống hỗn hợp BTLV, lập thiết kế chống giữ trên cơ sở kết quả nghiên cứu lý thuyết và thử nghiệm quan trắc dịch chuyển biên công trình tại hiện trường.

Sau khi nghe nhóm thực hiện đề tài trình bày báo cáo tổng kết, các thành viên trong Hội đồng đã đóng góp nhiều ý kiến, trong đó, về cơ bản đánh giá cao tính thực tế, khách quan, tính khả thi của đề tài, nhóm thực hiện đã hoàn thành đầy đủ các nội dung nghiên cứu đề ra. Hội đồng đã thống nhất nghiệm thu và đánh giá đề tài đủ điều kiện báo cáo cấp Tập đoàn./.

P.V