Tư vấn mỏ

Sản xuất - Kinh doanh

VIMCC tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường

Sáng 18-9, Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp-Vinacomin (VIMCC) tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường nhằm bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban kiểm soát.

Một trong những nội dung quan trọng tại Đại hội là thông qua miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Nguyễn Trọng Hùng và thành viên Ban kiểm soát đối với ông Nguyễn Công Tân sau khi nghỉ hưu theo chế độ. Ông Nguyễn Trọng Hùng và ông Nguyễn Công Tân là những cán bộ gắn bó với VIMCC trong nhiều năm, đã cống hiến và đóng góp rất nhiều cho sự phát triển của công ty ngày hôm nay.

Đại hội cũng đã tổ chức bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát mới. Kết quả, với 100% cổ đông đồng ý thông qua, ông Ngô Thế Phiệt - người đại diện quản lý phần vốn, người đại diện của TKV tại công ty được bầu bổ sung vào vị trí Thành viên Hội đồng quản trị; và ông Nguyễn Minh Hùng - người kiểm soát phần vốn của Công ty, thành viên Ban kiếm soát nội bộ được bầu cử bổ sung làm thành viên Ban kiểm soát.

Tại Đại hội, Hội đồng quản trị thông báo Nghị quyết bầu ông Ngô Thế Phiệt giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị mới của Công ty.

Ông Ngô Thế Phiệt phát biểu: “Chúng tôi coi đây vừa là vinh dự vừa là trọng trách. Cảm ơn các quý cổ đông, các đối tác, khách hàng và toàn thể cán bộ nhân viên công ty đã đặt trọn niềm tin. Tôi cam kết sẽ tiếp tục kế thừa và đổi mới, đưa VIMCC phát triển lên tầm cao mới”. Ông khẳng định, trên cương vị mới sẽ khắc phục triệt để các tồn tại hạn chế, nỗ lực đổi mới, sáng tạo trên tất cả các lĩnh vực hoạt động của Công ty đảm bảo tăng trưởng, hiệu quả, bền vững.

PV.