Tư vấn mỏ

Công đoàn

Sẽ chỉ xét để nâng ngạch lương

Từ ngày 1/1/2018, việc chuyển ngạch lương trong TKV sẽ áp dụng hình thức xét chuyển ngạch thay cho việc tổ chức thi như trước đây.

Triển khai Quyết định số 266/QĐ-TKV ngày 13 tháng 2 năm 2018 của Hội đồng thành viên Tập đoàn về việc ban hành Hệ thống thang lương, bảng lương và chế độ phụ cấp lương áp dụng trong Công ty mẹ - Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam, Tổng giám đốc Tập đoàn vừa có Hướng dẫn áp dụng hệ thống thang lương, bảng lương và chế độ phụ cấp lương của TKV áp dụng từ ngày 1 tháng 1 năm 2018. Theo đó, ngoài việc điều chỉnh mức tiền lương trong Hệ thống thang lương, bảng lương của TKV, điểm đáng chú ý là việc chuyển ngạch lương sẽ áp dụng hình thức xét chuyển ngạch thay cho việc tổ chức thi như trước đây.

Cụ thể, Hướng dẫn chỉ rõ, trong hệ thống thang lương, bảng lương của Tập đoàn ban hành tại Quyết định số 05/QĐ-TKV ngày 4 tháng 1 năm 2017 có quy định chế độ thi nâng ngạch, tuy nhiên theo quy định hiện hành thì người sử dụng lao động và đại diện tập thể người lao động căn cứ vào điều kiện thực tế sản xuất kinh doanh tại từng doanh nghiệp sẽ chủ động tiến hành thỏa thuận, thương lượng để tập thể xây dựng thang lương, bảng lương, định mức lao động để áp dụng và công bố công khai tại doanh nghiệp để người lao động biết, giám sát thực hiện. Mặt khác, quy định hiện hành của TKV muốn được chuyển lên ngạch cao hơn, người lao động phải giữ bậc cuối cùng của ngạch dưới (lên lương tuần tự), do đó từ nay khi chuyển ngạch sẽ sử dụng hình thức xét chuyển ngạnh và chỉ xét theo các tiêu chí như khi nâng bậc lương trong ngạch.

Theo: Vinacomin.vn