Thông tin cổ phiếu

Thông tin cổ phiếu

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2015

28/07/2015 4:33:55 CH

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp - vinacomin (VIMCC) trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông đến tham dự phiên họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2015 của Công ty.

Công bố thông tin phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu theo CV số 293

01/06/2015 4:39:51 CH

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp - vinacomin (VIMCC) trân trọng công bố thông tin phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015

25/03/2015 3:42:06 CH

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp - vinacomin (VIMCC) trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông đến tham dự phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 của Công ty.

Nghị Quyết ĐHCĐ 2014

16/04/2014 10:45:35 SA

Công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp - vinacomin (VIMCC) xin công bố Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 như sau:

Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014

16/04/2014 10:42:38 SA

Công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp - vinacomin (VIMCC) xin công bố Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014.

Nghị Quyết ĐHCĐ 2013

06/11/2013 9:33:29 SA

Thông báo

06/11/2013 9:14:18 SA

V/v: Thu hồi và đổi Cổ phiếu chứng nhận sở hữu cổ phần

Nghị Quyết ĐHCĐ 2011

05/11/2013 1:50:17 CH

Công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp - vinacomin (VIMCC) xin công bố Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 như sau:

2 / 2   1 2