Tư vấn mỏ

Đảng ủy

HỘI NGHỊ SƠ KẾT 05 NĂM THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 18-NQ/TW NGÀY 25/10/2017 VÀ CÔNG TÁC ĐẢNG 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2022, TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ QUÝ III VÀ 6 THÁNG CUỐI NĂM 2022

Sáng 04/7/2022, Đảng ủy Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp tổ chức Hội nghị sơ kết 05 năm thực hiện nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 và công tác Đảng 6 tháng đầu năm 2022, triển khai nhiệm vụ quý III và 6 tháng cuối năm 2022.

Tới dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Thùy Linh Ủy viên Ban chấp hành Đảng ủy TKV, đồng chí Lê Văn Duẩn – Bí thư đảng ủy Công ty và các đồng chí bí thư (phó bí thư) chi bộ

Trong 6 tháng đầu năm 2022, Đảng ủy Công ty đã tập trung chỉ đạo các đơn vị tích cực thi đua sản xuất nhằm hoàn thành các mục tiêu đề ra, chăm lo đời sống người lao động (NLĐ), tạo không khí vui tươi phấn khởi đối với NLĐ, phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 06-NQ/ĐU nhằm hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh (SXKD) năm 2022 với mục tiêu chung "An toàn - phát triển - hiệu quả".

Đảng ủy Công ty đã tập chung lãnh đạo, chỉ đạo công tác quản lý điều hành, các tổ chức chính trị đoàn thể trong Công ty đẩy mạnh phong trào thi đua lao động sản xuất hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, kiểm soát tốt việc phòng chống dịch bệnh Covid-19, bên cạnh đó tập chung chăm lo đời sống người lao động trước, trong và sau Tết Nguyên đán, đảm bảo "người lao động nào cũng có tết" .

Công ty đã chấp hành và thực hiện nghiêm túc nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và sự điều hành của Tập đoàn TKV. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện tái cơ cấu Công ty, từng bước nâng cao năng lực sản xuất, kỷ luật điều hành, quản trị doanh nghiệp.

Đảng ủy đã bám sát chương trình, kế hoạch công tác,  chỉ đạo toàn diện các mặt về công tác tổ chức xây dựng Đảng, trong đó trọng tâm là hướng dẫn công tác quy hoạch cấp ủy và kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương về một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, Kế hoạch số 07- KH/TW của Bộ Chính trị, Chương trình, kế hoạch hành động của Đảng ủy Tập đoàn, Đảng ủy công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp đã xây dựng kế hoạch thực hiện Chương trình, kế hoạch thực hiện Nghị quyết 08-NQ/TW, công tác triển khai, quán triệt, tổ chức học tập Nghị quyết đã được cấp ủy, chính quyền các cấp thực hiện nghiêm túc; qua nghiên cứu, quán triệt, tổ chức triển khai học tập Nghị quyết, nhận thức của cấp ủy, chính quyền các cấp, của cán bộ, đảng viên, người lao động về thực trạng, mục tiêu, yêu cầu sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy được nâng lên. Trên cơ sở các văn bản chỉ đạo triển khai của Đảng ủy, lãnh đạo Công ty căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của các phòng ban đã xây dựng Đề án tái cơ cấu lao động của Công ty theo hướng tinh gọn bộ máy quản lý, tinh giảm lao động đồng thời nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, người lao động của Công ty.

Triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022, công tác tổ chức xây dựng Đảng Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, đẩy mạnh phong trào thi đua lao động sản xuất, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch đã đặt ra trong 6 tháng cuối năm 2022, từng bước thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 06-NQ/ĐU ngày 06/01/2022. Chỉ đạo đại hội các chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2022-2025. Hướng dẫn đánh giá, phân loại tổ chức đảng và đảng viên năm 2022. Chỉ đạo tiếp tục triển khai công tác giáo dục lý luận chính trị năm 2022. Thường xuyên chỉ đạo việc nắm bắt kịp thời tình hình dư luận xã hội và diễn biến tư tưởng của NLĐ trong việc triển khai nhiệm vụ chính trị năm 2022 của Đảng ủy Công ty.