Tư vấn mỏ

Thông báo

THÔNG BÁOVề việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện việc trả cổ tức năm 2022 bằng tiền.
Chúng tôi thông báo đến Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán với nội dung chi tiết như file đính kèm: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng.pdf