Tư vấn mỏ

Thông báo

THÔNG BÁOVề việc thành lập Ban tổ Đại hội đồng cổ đông bất năm 2023.
Chi tiết xin vui lòng xem file đính kèm: QD_254_QĐ-VIMCC_Thanh lap BTC DHDCD bat thuong 2023_KH_769_To chuc DH.PDF