Tư vấn mỏ

Đảng ủy

Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ VII BCH TƯ Đảng khóa XII

Sáng nay, ngày 22/8/2018, Đảng bộ Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp – vinacomin đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa XII của Ban chấp hành Trung ương.


Toàn cảnh Hội nghị

Tại Hội nghị, Ông Nguyễn Đức Hà - Ban Tổ chức Trung ương Đảng trực tiếp truyền đạt nội dung Nghị quyết Hội nghị Trung ương, với 3 nội dung chính là   xây dựng đội ngũ các cấp (Nghị quyết 26-NQ/TW ngày 19/05/2018), cải cách chính sách tiền lương( Nghị quyết 27-NQ/TW ngày 21/05/2018) và cải cách chính sách bảo hiểm xã hội( Nghị quyết 28-NQ/TW ngày 23/05/2018).  

Ông Nguyễn Đức Hà - Ban Tổ chức Trung ương Đảng  truyền đạt nội dung Nghị quyết Hội nghị Trung ương

Thứ nhất, xây dựng hệ thống chính sách tiền lương quốc gia một cách khoa học, minh bạch, phù hợp với tình hình thực tiễn đất nước, đáp ứng yêu cầu phát triển của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và chủ động hội nhập quốc tế, xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ; tạo động lực giải phóng sức sản xuất, nâng cao năng suất lao động, chất lượng nguồn nhân lực; góp phần xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; phòng, chống tham nhũng, lãng phí; bảo đảm đời sống của người hưởng lương và gia đình người hưởng lương, thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội. 

Thứ hai, cải cách chính sách bảo hiểm xã hội để bảo hiểm xã hội thực sự là một trụ cột chính của hệ thống an sinh xã hội, từng bước mở rộng vững chắc diện bao phủ bảo hiểm xã hội, hướng tới mục tiêu bảo hiểm xã hội toàn dân. Phát triển hệ thống bảo hiểm xã hội linh hoạt, đa dạng, đa tầng, hiện đại và hội nhập quốc tế theo nguyên tắc đóng - hưởng, công bằng, bình đẳng, chia sẻ và bền vững. Nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và phát triển hệ thống thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội tinh gọn, chuyên nghiệp, hiện đại, tin cậy và minh bạch. 

Thứ ba, xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ cấp chiến lược có phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; đủ về số lượng, có chất lượng và cơ cấu phù hợp với chiến lược phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc; bảo đảm sự chuyển tiếp liên tục, vững vàng giữa các thế hệ, đủ sức lãnh đạo đưa nước ta trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 trở thành nước công nghiệp hiện đại, theo định hướng xã hội chủ nghĩa, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, ngày càng phồn vinh, hạnh phúc.

Để triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII); Ban Chấp hành Đảng bộ VIMCC yêu cầu các đảng ủy trực thuộc tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ, cụ thể như:

Về xây dựng đội ngũ các cấp: Nâng cao nhận thức, tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên; Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác cán bộ; Xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp có phẩm chất, năng lực, uy tín, đáp ứng yêu cầu trong thời kỳ mới;  Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ cấp chiến lược ngang tầm nhiệm vụ; Kiểm soát chặt chẽ quyền lực trong công tác cán bộ; chống chạy chức, chạy quyền;  Phát huy vai trò của nhân dân tham gia xây dựng đội ngũ cán bộ;  Nâng cao chất lượng công tác tham mưu, coi trọng tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận về công tác tổ chức, cán bộ.

Chính sách tiền lương: Khẩn trương xây dựng và hoàn thiện hệ thống vị trí việc làm, coi đây là giải pháp căn bản mang tính  tiền đề để thực hiện cải cách tiền lương ; Xây dựng và ban hành chế độ tiền lương mới  để thực hiện cải cách tiền lương; Quyết liệt thực hiện các giải pháp tài chính, ngân sách, coi đây là nhiệm vụ đột phá để tạo nguồn lực cho cải cách chính sách tiền lương ; Triển khai thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII và các đề án đổi mới, cải cách trong các ngành, lĩnh vực có liên quan là công việc rất quan trọng để cải cách chính sách tiền lương một cách đồng bộ ; Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng; phát huy vai trò của nhân dân, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội.

Chính sách bảo hiểm xã hội: Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác thông tin, tuyên truyền, nâng cao nhận thức về chính sách bảo hiểm xã hội ; Hoàn thiện hệ thống pháp luật về lao động, việc làm, bảo hiểm xã hội ; Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về bảo hiểm xã hội ; Nâng cao năng lực quản trị và hiệu quả tổ chức thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp ; Tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng, phát huy vai trò của nhân dân, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội .

Hội nghị học tập, quán triệt triển khai Nghị quyết lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã kết thúc tốt đẹp. Đảng bộ công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp – Vinacomin  đã tiếp thu quán triệt nghị quyết này phải được thực hiện từ Đảng ủy VIMCC đến các chi bộ, bảo đảm tất cả cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và người lao động được tham gia học tập.

  PV.