Tư vấn mỏ

Đảng ủy

HỘI NGHỊ HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT VÀ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ KHỐI DNTW LẦN THỨ III, NHIỆM KỲ 2020 – 2025

Sáng ngày 15/01/2021, tại Trụ sở Công ty Đảng bộ Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp (VIMCC) đã tổ chức Hội nghị “Học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 – 2025.


Toàn cảnh Hội nghị

Tới dự, về phía Đảng ủy cấp trên có đồng chí Khuất Mạnh Thắng – Phó Bí thư thường trực Đảng ủy tập đoàn; đồng chí Nguyễn Minh Thiều – Phó trưởng Ban Tuyên giáo truyền thông tổng hợp, Đảng ủy Tập đoàn; đồng chí Nguyễn Văn Hải – Chuyên viên Văn phòng Đảng ủy – HĐTV Tập đoàn. Về phía Đảng bộ VIMCC có đồng chí Lê Văn Duẩn – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty; các đồng chí trong Ban chấp hành Chi, Đảng bộ Công ty, đồng chí Trưởng ban Kiểm soát Công ty; các đồng chí Chủ tịch, phó chủ tịch Công đoàn Công ty; các đồng chí Bí thư, phó bí thư Đoàn thanh niên; các đồng chí Trưởng phó các phòng ban, Ban giám đốc các Xí nghiệp trực thuộc, Tổ trưởng tổ công đoàn các bộ phận và các đồng chí đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2020.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe đồng chí Nguyễn Minh Thiều - Phó trưởng Ban Tuyên giáo Truyền thông & Tổng hợp Tập đoàn thông tin nhanh về kết quả Đại hội Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025; truyền đạt Nghị quyết và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Tập đoàn lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025 và một số kết luận, chỉ thị của Trung ương trong lĩnh vực tuyên giáo theo công văn số 54-CV/ĐUK của Đảng uỷ Khối DNTW và kế hoạch số 195-KH/ĐU, ngày 15/12/2020 của Đảng uỷ Công ty.

Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ được chuẩn bị công phu, khoa học và là sự kết tinh trí tuệ của toàn Đảng bộ. Trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ đã đạt được rất nhiều kết quả, dấu ấn tích cực, trong đó phải kể đến vai trò của công tác lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời và những bài học kinh nghiệm được rút ra sau khi giải quyết, cụ thể:

Nhận thức và thực hiện đúng nguyên tắc, yêu cầu về sự lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện của Đảng trong doanh nghiệp nhà nước; Các cấp ủy Đảng vừa phải thường xuyên coi trọng công tác xây dựng Đảng, vừa thể hiện rõ nét sự chỉ đạo, lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị; Phân định rõ vai trò, vị trí, chức năng, nhiệm vụ và mối quan hệ giữa cấp ủy Đảng, chuyên môn (BTV, BCH, HĐTV, Ban điều hành) và tổ chức chính trị xã hội (Công đoàn, Đoàn thanh niên) để phát huy sức mạnh tổng hợp, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao.

Giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy trí tuệ tập thể, đề cao vai trò, trách nhiệm cá nhân, đặc biệt là của người đứng đầu; Công khai, minh bạch, công tâm, khách quan qua đó tạo sự đoàn kết, đồng thuận, thống nhất, quyết tâm cao trong chỉ đạo hoạt động kinh doanh và xử lý công việc, là nền tảng quan trọng để vượt qua khó khăn, thách thức và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao;

Nhân tố con người đóng vai trò cơ bản, quyết định sự phát triển ổn định, an toàn và bền vững của TKV. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực gắn với công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, trau dồi đạo đức, phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu, nêu gương của người đứng đầu, cán bộ đảng viên;

Trong chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, cần giải quyết hài hòa giữa lợi ích, mục tiêu ngắn hạn với các vấn đề mang tính chiến lược dài hạn, tránh tư duy nhiệm kỳ;

Hoạt động kiểm tra, giám sát có vai trò rất quan trọng trong công tác xây dựng Đảng cũng như trong hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ. Hoạt động này cần được triển khai một cách toàn diện, đồng bộ, thống nhất, xuyên suốt từ Đảng bộ TKV tới các tổ chức đảng cơ sở trực thuộc và trong toàn hệ thống.

Sau Hội nghị học tập, cấp uỷ các Chi bộ và các cán bộ đảng viên của Công ty tiếp tục nghiên cứu, thảo luận; tổ chức học tập, phổ biến, quán triệt những nội dung cơ bản, trọng tâm của nghị quyết và lồng ghép tại hội nghị phù hợp với điều kiện ở chi bộ; cụ thể hoá chương trình, bổ sung nhiệm vụ thực hiện Nghị quyết của Đảng bộ Khối cho phù hợp ở đơn vị mình; đồng thời viết bài thu hoạch cá nhân gắn với chức trách nhiệm vụ theo sự chỉ đạo của Đảng uỷ Công ty.

Với tinh thần “Đoàn kết - Dân chủ - Trách nhiệm - Kỷ cương - Sáng tạo”, Hội nghị kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong toàn Đảng bộ tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất, khắc phục khó khăn; nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động, sáng tạo, quyết tâm phấn đấu hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội lần thứ VIII, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI và Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

PV.